Kantonnale bond van schutterijen "EENDRACHT MAAKT MACHT" voor Weert en omstreken.
Ontstaan OLS federatie
De federatie van Schutterijen
Het hoogtepunt van het jaarlijkse schuttersseizoen is de eerste zondag in juli
wanneer ergens in Nederlands of Belgisch Limburg het Oud Limburgs Schuttersfeest
wordt georganiseerd. Dit O.L.S is in de loop der jaren uitgegroeid tot een folkloristisch
feest bij uitstak dat het waardevolle van de schutterstradities in zijn volle
omvang laat zien.

De schutterijen uit de Weerter bond hebben er voor een gering deel aan bijgedragen
dat het O.L.S. is uitgegroeid tot wat het nu is. Op initiatief van de Weerter
bond werd de Federatie van Schuttersbonden opgericht en ook in de latere jaren
bleven er vanuit de Bond zelf of vanuit de schutterijen binnen de bond initiatieven
uitgaan om de organisatie van de Federatie in het algemeen en die van het O.L.S.
in het bijzonder te vervolmaken. Diverse schutterijen uit de Bond verwierven de
hoogste schutters-eer en het recht om het O.L.S. te organiseren.

St. Barbara Leveroy en St. Catharina Stramproy spannen in dit opzicht met elk
4 overwinningen de kroon.
De federatie is een zeer belangrijk orgaan bij het handhaven van de tradities
en het vaststellen van de regels die gehanteerd worden bij de jaarlijkse strijd
die bij O.L.S. onderling wordt aangegaan in de diverse wedstrijden.

Een ander belangrijk punt is de belangenbehartiging die door de Federatie kan
worden gedaan ten behoeve van alle aangesloten schutterijen ten aanzien van zaken
als hinderwetsbepalingen, vuurwapenwet en subsidiering. Vanuit het verleden zijn
voldoende voorbeelden die aantonen dat deze centrale belangenbehartiging van groot
belang kan zijn voor het behoud van de schutterijen in ons gewest. In dat opzicht
hebben de schutterijen ook een taak in het beschutten van de eigen tradities en
verworvenheden. Wanneer dit geschiedt op een uniforme wijze in Federatief verband
zal dit slecht kunnen bijdragen aan de bloei van het schutterswezen in de beide
Limburgen.